TRIAM UDOM
COMPUTER CLUB

ชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชมรมคอมพิวเตอร์เปิดรับคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2560!

17 มกราคม 2560
เวลาประมาณ 16.10 - 16.40 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตึก 9 ชั้น 1

ลงทะเบียน

ชมรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

คอมพิวเตอร์ทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และการเขียนโปรแกรมทั่วไป
คอมพิวเตอร์โอลิมปิค
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และการประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน

สถานที่ map

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ตึก 9 ชั้น 1